Uvjeti korištenja

Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o., Ulica Prof. T. Ujčića 1, 52000 Pazin, kroz svoj Fond za očuvanje istarske koze, dana 01. ožujka 2024. godine donose slijedeći

PRAVILNIK 
O UVJETIMA ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA FONDA ZA OČUVANJE ISTARSKE KOZE „NAŠA ISTARSKA KOZA – LA NOSTRA CAPRA ISTRIANA“ TE O PRAVIMA I OBVEZAMA KORISNIKA TIH SREDSTAVA

1. Uvod

Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o., u suradnji sa Udrugom uzgajivača istarske koze, te uz podršku Istarske županije i lokalnih uzgajivača pokrenula je projekt pod nazivom „Naša istarska koza – La nostra capra istriana“, (u nastavku teksta: Projekt) s ciljem očuvanja istarske koze kao dijela uzgojnog, genetskog, kulturološkog i tradicijskog naslijeđa Istre. 
Projekt se pokreće s ciljem spašavanja pasmine istarske koze od izumiranja, povećanja broja jedinki istarske koze uz podršku uzgojnog programa, poticanja gospodarskih programa te znanstvenom valorizacijom genetskog naslijeđa. 
Projekt bi se realizirao osnivanjem Fonda za očuvanje istarske koze - „Naša istarska koza – La nostra capra istriana“ (u nastavku teksta: Fond), kao posebne ustrojstvene jedinice Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin. 
Fond se osniva s ciljem prikupljanja novčanih sredstava koja bi se, s jedne strane, dodjeljivala korisnicima (uzgajivačima) kao izravnu pomoć u sufinanciranju njihovih troškova vezanih uz uzgoj istarske koze, financiranje svih oblika stručne i veterinarske pomoći, te nabavke hrane i opreme za potrebe uzgoja istarske koze i to putem Udruge uzgajivača istarske koze (u nastavku: Udruga), a s druge strane za financiranje znanstvenih istraživanja i pospremu uzoraka u AZRRI banku gena (IBAG – Istarska banka animalnih gena), te medijsko praćenje i podrška Projektu. 
Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se, u većem dijelu (cca 70 %),  prema pojedinačnim uzgajivačima istarske koze koji udovolje uvjetima za financiranje, dok se u manjem dijelu sredstva zadržavaju u Fondu i služe za redovni rad i poslovanje Fonda, te podrška i promocija Projekta. Sredstva se prikupljanju putem donacija građana ili pravnih osoba. 
Za potrebe realizacije Projekta, Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o., osnovati će „Koordinacijsko vijeće  Fonda“. Koordinacijsko vijeće imati će više članova, čiji će broj biti određen aktom o osnivanju vijeća. Isto će činiti  predstavnici AZRRI-a, Istarske županije, Upravnog odjela za poljoprivredu šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo, Udruge uzgajivača istarske koze te Agronomskog ili Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Nadzor nad radom Fonda vrše nadležna tijela Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o.. 

2. Sredstva Fonda

2.1. Način prikupljanja sredstva za rad Fonda i trajanje donacije

Sredstva za rad Fonda, prikupljaju se na zasebnom, strogo namjenskom računu Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o.

Koncem godine „Fond“ objavljuje javni poziv zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama (u nastavku: Donatori) za iskazivanje interesa za sudjelovanje u Projektu u idućoj kalendarskoj godini. Poziv ostaje otvoren do 15. ožujka tekuće godine ili do osiguranja sredstava za sve dostupne istarske koze uvrštene u Projekt.

Sredstva se prikupljaju od donatora (fizičkih i pravnih osoba) koji uplatom donacije mogu postati počasni “usvojitelji“ svoje jedinke istarske koze ili „podržavatelji“ programa.

Trajanje pojedinačne donacije trajanje jednu kalendarsku godinu te se za svaku godinu objavljuje novi poziv.

Usvojitelj jest fizička ili pravna osoba koja donira određena sredstva Fondu te simbolično „usvaja“ svoju istarsku kozu. Istarska koza uključena u ovaj program može se „usvojiti“ na razdoblje od godine dana. Donator - usvojitelj istekom godine dana može obnavljati svoje „usvojenje“ i nastaviti s donacijom na način da odredi svoj „paket usvajanja“ koji želi koristiti te ponovno dobiva svoju potvrdu „usvajanja“. Zauzvrat donator odnosno „usvojitelj“ dobiva sve potrebne informacije o svojoj „usvojenoj“ kozi na godišnjoj razini.  „Usvajanje“ koze je simbolične naravi i ni na koji način ne daje mogućnost stjecanja vlasništva nad pojedinačnim grlom istarske koze niti koje drugo pravo upravljanja nad uzgojem pojedinačnog grla.

Visina donacije za „paket usvajanja“ određuje se u iznosu od 500,00 EUR (slovima: petstotina eura) za svaku pojedinu godinu, a usvojitelj može „usvojiti“ i veći broj grla istarske koze, sukladno uvjetima iz ovog Pravilnika.

Podržavatelj jest fizička ili pravna osoba koja podržava projekt potpomaganja uzgoja istarske koze te koja svojim donacijama odnosno financijskim sredstvima potpomaže rad Fonda, no ne „posvaja“ svoju istarsku kozu.

Sva prikupljena sredstva strogo su namjenska te se ne mogu ni na koji način koristiti izvan projekta „Naša istarska koza – La nostra capra istriana“, o čemu se brine i za što odgovara Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o.

Donatori za uplaćena sredstva u korist Projekta ne ostvaruju nikakvo pravo na protučinidbu u bilo kojem obliku, posebice ne vezano uz promociju, marketinške ili druge osobne ili poslovne ciljeve, niti bilo koju drugu pogodnost.

Donacije osim u novcu, mogu biti izvršene i u obliku opreme, lijekova ili materijalnih dobara no bez obveza fonda i uzgajivača naspram donatora. Donator Materijalnih dobra ima identičan status u okviru projekta, kao donator novčanih sredstava.

2.2. Način odabira donatora

Svaki zainteresirani donator prijavljuje Fondu svoj interes za sudjelovanje u Projektu. U  prijavi je potrebno navesti namjeravani oblik i iznos donacije te želi li donirati za neki posebni dio Projekta ili za neku pojedinačnu životinju, odnosno želi li donirati u korist Projekta općenito.

Između Donatora i Fonda se sklapa zasebni ugovor kojim se utvrđuju međusobni odnosi te prava i obveze sukladno odredbama ovog Pravilnika, uz definiranja pojedinačnih rokova realizacije Projekta u tekućoj godini.

3. Uvjeti prihvatljivosti

3.1. Prihvatljivi korisnici i uvjeti koje trebaju ispunjavati za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda

Prihvatljivi korisnici sredstava Fonda su:

 1. Pojedinačni uzgajivači, fizičke osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva – vlasnici ili posjednici grla istarske koze, čija su grla upisana u matičnu knjigu istarske koze pri ministarstvu poljoprivrede ili grla istarske koze čije je podrijetlo dokazano vjerodostojnom genetskom metodom, a koji su članovi Udruge uzgajivača istarske koze.
 2. Pravne osobe – vlasnici ili posjednici grla istarske koze, čija su grla upisana u matičnu knjigu istarske koze pri ministarstvu poljoprivrede ili grla istarske koze čije je podrijetlo dokazano vjerodostojnom genetskom metodom, a koji su članovi Udruge uzgajivača istarske koze.

Podatke o prihvatljivim korisnicima sredstava Fonda prikuplja Udruga, kao i o registriranim istarskim kozama koje ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u Projektu. Obrađene podatke Udruga dostavlja Fondu.

Fond će Udruzi pružiti svu potrebnu administrativnu i logističku podršku u provedbi njihovih zadataka u Projektu.

Sredstva Fonda dodjeljuju se Udruzi, koja zatim ta sredstva, pod nadzorom Fonda, dodjeljuje se prihvatljivim uzgajivačima, neovisno od toga jesu li korisnici sredstava iz EU, nacionalnog ili regionalnog fonda za razvoj i podršku poljoprivrede, posebice stočarstva.

Prije isplate odobrenih sredstva sklapa se ugovor između Udruge i korisnika, a kao sudionik u Ugovoru sudjeluje i Fond.

Prije potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava Fonda, korisnici sredstava su dužni  dostaviti Udruzi ovjerenu zadužnicu u iznosu od 50 % odobrenih sredstava. Zadužnica se izdaje kao garancija da će uzgajivač – korisnik sredstava, primljena sredstva utrošiti u namjeni koja mu je odobrena te da će postupati sukladno pravima i obvezama iz članka 10, točke 10.2 ovog Pravilnika. U slučaju da dobivena sredstva ne utroši na odobren način, ugovorom o dodjeli sredstava biti će obvezan na povrat istih, a izdana zadužnica koristiti će se radi osiguranja povrata sredstava i naplate istih.

U iznimnim slučajevima, može se odobriti i drugi vid garancije Korisnika, kojim će jamčiti da će  primljena sredstva utrošiti u namjeni koja mu je odobrena.

Za odobrenje korištenja sredstava Fonda nije potrebno da prihvatljivi korisnici dostave dokaz o vlastitim sredstvima potrebnim za sufinanciranje odobrene svrhe.
Korisnici samostalno predlažu broj grla (neovisno da li se radi o mužjaku ili ženki) koji će se uključiti u ovaj Program, a najmanja dozvoljena starost životinje koja se prijavljuje je 8 mjeseci.

AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. odnosno Fond ima obvezu da za svako grlo istarske koze koje je prijavljeno na usvajanje provjeri upis u matičnu knjigu istarske koze pri ministarstvu poljoprivrede, odnosno genetsku analizu podrijetla pri Istarskoj banci animalnih gena, AZRRI.   

Za grla istarske koze izlučena iz matičnog registra sredstva se ne odobravaju.

3.2. Prihvatljiva područja i troškovi financiranja

Sredstva koja se prikupe u Fonda koristiti će se namjenski u realizaciji slijedećih ciljeva Projekta:

 • Spašavanje pasmine istarske koze od izumiranja
 • Revitalizacija uzgoja istarske koze
 • Poticanje uzgajivača na uzgoj istarske koze
 • Povećanje broja grla istarske koze
 • Provedba uzgojnog programa za zaštitu istarske koze u suradnji sa Udrugom uzgajivača istarske koze

Prihvatljiva područja financiranja sredstvima Fonda jesu:

 • Osiguranje dostatne količine kvalitetne hrane za životinje (voluminozna i krepka krmiva)
 • Osiguranje kvalitetnih životnih uvjeta za usvojene životinje
 • Izgradnja i/ili održavanje objekata za smještaj koza te pomoćnih objekata za kvalitetno upravljanje uzgojnom farmom
 • Nabavku opreme i strojeva potrebnih za kvalitetnije vođenje uzgoja
 • Osiguranje uvjeta dobrobiti životinja
 • Financiranje najma zemljišta za potrebe ispaše životinja i/ili obradu i ratarske djelatnosti za potrebe koza
 • Financiranje veterinarskih troškova: preventiva zdravlja, terapijske mjere, zakonske naložene mjere
 • Nabavku opreme za mužnju, spremanje ili transport kozjeg mlijeka
 • Nabavku opreme za preradu kozjeg mlijeka u proizvode te njihovo skladištenje sukladno važećim zakonima
 • Nabavku opreme za klanje jaradi i koza te transformaciju mesa istarske koze u proizvode i njihovo skladištenje sukladno važećim zakonima
 • Nabavku opreme za transport životinja i transport proizvoda
 • Nabavka ljekovitih pripravaka s ciljem očuvanja zdravalja životinja
 • Financiranje provedbi svih znanstvenih istraživanja, genetskih testiranja, pospreme genetski vrijednog materijala u banku gena i drugih stručnih i znanstvenih postupaka potrebnih za realizaciju projekta i očuvanje istarske koze, nabavka opreme i uređenje prostora te angažman najboljih stručnjaka s tih područja
 • Osiguranje medijskog praćenja i podrška Projektu
 • Financiranje troškova zaposlenih osoba na Projektu

4. Kriteriji za utvrđivanje visine financiranja

Sredstava Fonda prikupljena od Donatora određuje se u jednakom iznosu za svako grlo istarske koze prihvaćene u projekt i uplaćuju se u iznosu od 70% u  korist računa Korisnika sredstava te se isplaćuju putem Udruge. Preostalih 30 % sredstava koji ostaju u Fondu raspoređuju se godišnjim programom rada Fonda i koriste sukladno točci 3.2 ovog Pravilnika.

Sredstva Fonda dobivenih od strane „podržavatelja“ projekta ostaju na raspolaganju Fondu te se raspoređuju godišnjim planom rada Fonda i koriste sukladno točci 3.2 ovog Pravilnika. „Podržavatelji“ projekta namjenu utrošenih sredstava moći će provjeravati kroz godišnje izvješće Fonda.   

5. Poziv za dodjelu sredstava Fonda

Poziv za dodjelu sredstava Fonda za uzgajivače istarske koze  biti će otvoren tijekom cijele godine, odnosno do zbrinjavanja svih istarskih koza prijavljenih u Projektu. Poziv će se raspisivati za financiranje u trajanju od jedne godine.

Sredstva Fonda dodjeljuju se na temelju podnesenog zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, a kojeg uzgajivači podnose Udruzi. Zahtjevi se podnose za svaku kalendarsku godinu zasebno i to uz navođenje broja grla za koju se traži financiranje.

AZZRI i Fond, osigurati će administrativnu pomoć korisnicima prilikom podnošenja zahtjeva.

6. Zahtjev za dodjelu sredstava Fonda

6.1.Tko može podnijeti zahtjev za dodjelu sredstava Fonda

Zahtjev za dodjelu sredstava Fonda (u nastavku teksta: zahtjev) mogu podnijeti prihvatljivi korisnici koji ispunjavaju uvjete iz točke 3.1. ove Odluke.

Korisnik u zahtjevu iskazuje broj grla istarske koze za čiji uzgoj ima potrebu za financiranje, njihov spol, životni broj te dokaz o vlasništvu ili posjedu predmetnih životinja, zajedno s prijedlogom aktivnosti ili radova koji bi financirao putem sredstava Fonda.

Korisnik mora dostaviti i dokaz da račun na koji će mu biti uplaćena sredstva iz projekta, nije u blokadi.

U slučaju blokade računa korisnika u tijeku realizacije Projekta, Fond i Udruga mogu donijeti odluku, da će se isplata novčanih sredstava zamijeniti dodjelom materijalnih dobara i usluga. Takva odluka biti će donijeta nakon što uzgajivač dostavi dodatno obrazloženje o prirodi blokade i postojećih dugova, što će biti posebno regulirano. U slučaju dugovanja s osnova poreza i prireza, zahtjev za dodjelu sredstava neće se uzeti u obzir.

Po dobivanju sredstava Fonda, obveza je korisnika dobivena sredstva utrošiti isključivo s namjenom koja je iskazana u njegovom zahtjevu i odobrena od strane Fonda.

Za vrijeme trajanja projekta, korisnik sredstava ne smije svojevoljno smanjiti broj grla koja se nalaze u uzgoju, a koja su uvrštena u Projekt. Dakle, zabranjena je prodaja ili ubijanje grla koja su prihvaćena u programu financiranja. Iz ove obveze izuzeti su slučajevi uklanjanja grla uslijed naloga nadležne veterinarske službe ili prirodne smrti o čemu valja osigurati dokaz na osnovu kojeg Fond, Udruga i uzgajivač potpisuju izvještaj.

6.2. Postupak podnošenja zahtjeva

Nakon objave Poziva prihvatljivi korisnik podnosi Udruzi zahtjev na propisanom obrascu (Obrazac 1_Zahtjev za dodjelu sredstava) koji je sastavni dio Poziva.
Uz zahtjev se moraju priložiti sljedeći dokumenti:

 • dokument kojim dokazuje vlasništvo ili posjed nad istarskom kozom
 • kopiju osobne iskaznice
 • potvrdu FINA-e o statusu računa po pitanju blokade (BON 2 i sl.)
 • rješenje u OPG-u ili upisnik u registar obrtnika ukoliko je registriran obrt ili izvadak iz sudskog registra ukoliko je registrirana tvrtka
 • plan utroška sredstava koji će se dodijeliti korisniku
 • izjava o točnosti podataka iskazanih u Zahtjevu za dodjelu sredstva Fonda

Zahtjevi će se obrađivati prema redoslijedu zaprimanja potpune dokumentacije.

Prikupljene Zahtjeve, Udruga, zajedno sa svojim mišljenjem, dostavlja Fondu na nadležno postupanje i potvrdu.

U slučaju nepotpune dokumentacije, Udruga i Fond mogu zatražiti od podnositelja zahtjeva da istu dopuni potrebnim dokumentima.

6.3. Gdje poslati zahtjev

Popunjeni obrazac zahtjeva i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku (jedan izvornik).

Zahtjev, kao i sve priložene izjave navedene u točki 6.2. ovih uputa, osobe ovlaštene za zastupanje moraju vlastoručno potpisati i ovjeriti.

Zahtjev sa svim priloženim dokumentima se šalje preporučeno poštom, dostavljačem ili osobnom predajom u sjedištu Udruge.

Svi ostali uvjeti biti će propisanu u tekstu Javnog poziva.

7. Oduka o dodjeli sredstava Fonda

Odluku o prihvatljivosti grla istarske koze za financiranje donosi nadležno tijelo Fonda, po potrebi uz uključivanje predstavnika drugih tijela i neovisnih stručnjaka, a na temelju obrade podnesenog zahtjeva i dostavljene dokumentacije, u roku od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva.

Fond obavještava Udrugu i  podnositelja zahtjeva/korisnika sredstava Fonda o donesenoj odluci u roku pet dana od dana donošenja Odluke.

Podnositeljima zahtjeva čiji zahtjevi ne ispunjavanju uvjete za dodjelu sredstava Fonda bit će dostavljena obavijest o odbijanju zahtjeva. U slučaju odbijanja zahtjeva, razlozi odbijanja bit će jasno navedeni.

U slučaju otklanjanja nedostataka, korisnik može ponovno podnijeti zahtjev.

8. Realizacija prihvaćenih zahtjeva

Odluka je temelj za sklapanje ugovora o dodjeli sredstava Fonda (u nastavku teksta: Ugovor), sklopljenog između Udruge, Fonda i korisnika kojem su odobrena sredstva Fonda

Ugovor se sklapa u roku 15  dana od prihvaćanja ponude Donatora.

Ugovorom se utvrđuju iznosi odobrenih sredstava, dinamika njihove dodjele, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja namjenskog korištenja sredstava, obveza izvještavanja te se uređuju ostala međusobna prava i obveze korisnika sredstava, Udruge te Fonda, odnosno Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o.

Odobrena sredstva uplaćuju se u korist posebnog računa Udruge, koja zatim sredstva, sukladno ugovoru o dodjeli sredstava uplaćuje u korist svakog pojedinačnog Korisnika.

9. Kontrola i nadzor nad korištenjem sredstava Fonda

Korištenje sredstava Centra mora biti transparentno. Uvjeti za korištenje sredstava Fonda jasno su utvrđeni ugovorom kojeg Udruga i Fond sklapaju s korisnikom, a njihovo poštivanje se provjerava na temelju izvješća i ostale dokumentacije dobivene od odgovornih osoba Fonda.

Fond vrši kontrolu korištenja sredstava od strane Udruge te korisnika/uzgajivača i ostalih korisnika sredstava, tijekom cijelog razdoblja korištenja sredstava.

Fond odnosno njeni predstavnici imaju pravo nenajavljeno provjeravati da li korisnik sredstava izvršava svoje obveze sukladno sklopljenim ugovorima.

U slučaju nenamjenskog korištenja sredstava ili kršenja prava i obaveza iz članka 10, točke 10.2. ovog pravilnika, raskida se ugovor o dodjeli sredstava, a korisnik je dužan izvršiti povrat svih dobivenih sredstava, neovisno od namjene njihova trošenja.

10. Prava i obveze sudionika u Projektu

Tijekom realizacije Projekta, sudionici imaju slijedeća prava i obveze:

10.1. Prava i obaveze Udruge, Fonda i AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o.:

 • Osnovati i promovirati rad Fonda
 • Provoditi poslovne aktivnosti Fonda i pružiti stručnu i računovodstvenu podršku
 • Omogućiti uključivanje uzgajivača u financiranje i pružiti administrativnu pomoć
 • Nadzirati uzgajivače i namjensko trošenje sredstava
 • Izraditi i ažurirati bazu podataka Fonda
 • Osigurati Donatorima  sve tražene informacije o realizaciji Projekta
 • Najmanje jednom godišnje izvijestiti javnost i Donatore o namjenskom utrošku sredstava i rezultatima Projekta, kao i o svim provedenim znanstvenim i stručnim aktivnostima i istraživanjima s ciljem očuvanja pasmine istarske koze
 • Izvijestiti o nabavci opreme koja se koristi za sve korisnike programa

10.2. Prava i obaveze korisnika:

 • Dodijeljena sredstva iz ovog Projekta utrošiti sukladno ovom Pravilniku
 • Postupati u skladu sa zakonima i pravilnicima o zdravlju i dobrobiti životinja, u cijelosti
 • Sudjelovati u postupku prikupljanja uzoraka za potrebe genotipizacije i upisivanja podataka u banku gena AZRRI (Istarska banka animalnih gena)
 • Postupati sukladno uputama Udruge uzgajivača istarske koze i Fonda u provedbi uzgojnog programa i plana sparivanja
 • Osigurati ispravno, potpuno i pravovremeno upisivanje životinja, osobito podmlatka, u jedinstveni registar domaćih životinja
 • Omogućiti predstavnicima Fonda nesmetan pristup grlima istarske koze i mjestima gdje se grla uzgajaju radi nadzora nad korištenjem sredstava i drugim obvezama iz Ugovora
 • Omogućiti predstavnicima Fonda i stručnim osobama snimanja grla istarske koze foto i video sredstvima radi promocije Projekta
 • Omogućiti sukladno ovom Pravilniku najavljenu posjetu „usvojitelja“ pojedinih grla istarske koze
 • Na vidljivo mjesto jasno istaknuti oznaku Fonda za očuvanje istarske koze koju će dodijeliti Fond nakon odobrenja sredstava

10.3. Prava i obveze Donatora

 • Ispuniti financijske obveze sukladno sklopljenom ugovoru, pod uvjetima i rokovima utvrđenim u Ugovoru
 • Biti izvješteni o načinu trošenja uplaćenih sredstava po isteku godine usvajanja ili u godišnjem izvješću Fonda
 • „Usvojitelj“ može birati ime svoje koze ukoliko koza nije evidentirana pod određenim imenom
 • U  bilo kojem trenutku „usvojitelj“ svoju kozu može, uz prethodnu najavu, posjetiti ili doznati sve informacije o njezinom statusu
 • Donatoru su putem web platforme dostupne fotografija i video uradci „usvojene“ istarske koze
 • Istekom godine dana „usvojitelj“, da bi zadržao svoju kozu treba obnoviti svoju donaciju
 • Donatoru se za donaciju sredstava dodjeljuje „Certifikat o usvajanju“ istarske koze

11. Osiguravanje vidljivosti Fonda

Korisnici sredstava su obvezni osigurati vidljivost Fonda i projekta „Naša istarska koza – La nostra capra istriana“ na način da na mjestima uzgoja istarskih koza uključenih u program istaknu ploču s logotipom Fonda, naziva projekta „Naša istarska koza – La nostra capra istriana“, na hrvatskom i talijanskom jeziku, te da u svakom javnom istupu bilo putem medija ili društvenih mreža, istaknu uključenost i podršku Fonda njihovom radu.

12. Zaštita tajnosti podataka i intelektualno vlasništvo

Svi uključeni u rad Fonda, Udruga te korisnici sredstava međusobno se obvezuju kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke za koje normativnim aktima Fonda nije izričito propisano da se moraju ili smiju objaviti.

Obveza čuvanja tajnosti podataka odnosi se na osobne podatke, podatke vezane uz vrednovanje projektnih prijedloga te podatke i rezultate istraživanja pogodne za zaštitu prava intelektualnog vlasništva, te se ugovorne strane obvezuju da će poduzeti sve potrebne korake da osiguraju da svi uključeni čuvaju poslovnu tajnu.

Za javnu objavu osobnih podataka sudionika u postupku, a koji nisu nužni za realizaciju projekta, biti će zatražena zasebna privola za objavu tih podataka.

13. Intelektualno vlasništvo

Sve inovacija koje su stvorene za vrijeme trajanja Projekta i  koja su financirana sredstvima Projekta, predstavljaju industrijsko vlasništvo Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o..

Inovacijama se smatraju smatra primjenjivi rezultat znanstvenog istraživanja i to:

 • proizvodi, postupci i tehnološka rješenja koja zadovoljavaju zakonske uvjete za patentiranje (patentibilni izum);
 • tehnička poboljšanja koja nemaju elemente patentibilnosti;
 • prototipni uređaji;
 • softver koji potencijalno ima komercijalnu vrijednost;
 • ostali oblici intelektualnog vlasništva (specifična tehnološka znanja, autorska djela i dr.), koji imaju tržišnu vrijednost.

14. Prijelazne i završne odredbe

Ovaj Pravilnik donosi se uz suglasnost Nadzornog odbora, a objaviti će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama AZRRI-ja, te stupa na snagu danom objave.

Broj: 2-03/03/24/01
Pazin: 01. ožujka 2024.

Direktor
Igor Merlić